Prawo finansowe w Polsce

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Ważnym elementem państwowości są bez wątpienia finanse publiczne oraz regulujące je publiczne prawo finansowe. Podstawowym źródłem prawa finansów publicznych w Polsce jest Konstytucja RP.

Czym jest prawo finansowe?

moneyPrawo finansowe jest to zespół norm prawnych regulujących system finansowy państwa oraz niepaństwowych jednostek organizacyjnych (np. spółek cywilnych, spółek akcyjnych, itp.). Prawo finansowe reguluje zasady gromadzenia dochodów oraz normy rozdziału i wydatkowania środków pieniężnych przez państwo i niepaństwowe organy i jednostki organizacyjne.

Dawniej prawo finansowe było częścią prawa administracyjnego. Obecnie ta dziedzina prawa uważana jest za samodzielną gałąź prawa, a także określa się ją jako „dyscyplinę pogranicza”. W rozdziale Konstytucji RP dotyczącym wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela czytamy, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Prawo finansowe reguluje gospodarkę finansową państwa w następujących kwestiach:

  • opracowanie i przyjęcie budżetu państwa (prawo budżetowe),
  • finansowanie działalności państwa (gospodarka finansowa),
  • kwestie podatkowe obejmujące osoby fizyczne i prawne (prawo podatkowe).

Uwarunkowania i podstawowy podział

Prawo finansowe warunkowane jest możliwościami, które dyktuje stan gospodarki finansowej państwa, kształtowany przez prowadzoną politykę finansową rządu. Zjawiska ekonomiczne, jakimi są finanse, mają przede wszystkim charakter pieniężny. Oznaczają procesy gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na określone cele. Prawo finansowe obejmuje 4 podstawowe działy: prawo budżetowe, prawo bankowe, prawo finansowe przedsiębiorstw oraz innych organizacji gospodarczych, a także prawo ubezpieczeniowe, które określa organizację i działalność instytucji ubezpieczeniowych w Polsce.

Źródła prawne

Źródłem prawa finansowego są ustawy regulujące zagadnienia z zakresu poszczególnych działów prawa finansowego , akty prawne Rady Ministrów uchwalane w formie uchwały oraz wydawane przez Ministerstwo Finansów zarządzenia. Celem prawa finansowego jest dobro publiczne, natomiast sposobem regulacji – przymus państwowy (władczość).

Prawo finansowe współdziała z prawem administracyjnym (instytucje i organy administracji publicznej, decyzje administracyjne), cywilnym (spadek, darowizny, pożyczki), konstytucyjnym oraz karnym (wykorzystanie unormowań prawnych zawartych w kodeksie karnym, skarbowym czy ustawie o kontroli skarbowej).

Dodaj komentarz